Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, tel./fax: 318 628 853, 318 635 418
Pod Hřbitovem 2295, 256 01 Benešov, tel.: 317 702 613
Prosecká 20, 180 00 Praha 8, tel.: 283 840 742
Mělnická geodetická s.r.o. - Bezručova 108, 276 01 Mělník, tel.: 315 625 476

VZNIK A ROZSAH PŮSOBNOSTI

Naše společnost GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. je registrována u Obvodního soudu pro Prahu 1 od 3. 5. 1995 pod č.v. 37161/C. Před tímto datem působila pod názvem GEODETICKÉ SDRUŽENÍ jako sdružení fyzických osob pod vedením Ing. Lukse, a to od 1. 10. 1992.

Naší společnost GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. zastupují jednatelé Ing. Vladimír Luks a Roman Rychlík.

Hlavní středisko a vedení naší společnosti sídlí v Příbrami II, ulici Kpt. Olesinského 69. Pro zajištění potřeb zákazníků v regionu středních a jižních Čech jsou zřízena detašovaná pracoviště v Praze 8, ulici Prosecká 20, kde se nachází i digitální a výpočetní středisko, a v Benešově, ulici Pod Hřbitovem 2295. Dceřiná společnost je Mělnická geodetická s.r.o. se sídlem v Mělníku, ulici Bezručova 108. Kontaktní adresa pro Jižní Čechy – Horosedly č.p.31, 384 81 Čkyně.

V současné době zajišťujeme naše služby v Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Plzeňském kraji a Ústeckém kraji.

Naše společnost je členem: Hospodářské komory České republiky a Těžební unie.
Jednatel Ing. Vladimír Luks je členem: Svazu českých geodetů a kartografů a Českomoravské komory pozemkových úprav.

Naše společnost zavedla 19. srpna 2005 integrovaný systém ISO 9001 a ISO 14001.

iso9001 iso14001

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Organizace si plně uvědomuje možnou existenci negativních dopadů svých aktivit na životní prostředí. Ve všech svých činnostech, souvisejících službách a při používání produktů dbá organizace důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci těchto negativních dopadů na jeho jednotlivé složky.

Vedení organizace se zavazuje jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a přihlašuje se k zodpovědnosti za ně. Provedlo úvodní environmnentální přezkoumání a stanovilo rozsah systému environmentálního managementu jako základní prostředky k zjištění současné pozice organizace se zřetelem k jejím environmentálním aspektům a jejich významným environmentálním dopadům a platným zákonným a jiným environmentálním požadavkům.

Vedení organizace si je plně vědomo závažnosti zátěže životního prostředí i své spoluzodpovědnosti za postupné zlepšování podmínek životního prostředí pro současnou i budoucí generaci. Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních priorit organizace. Považujeme ji za stejně významnou oblast činnosti jako naši snahu o co nejlepší hospodářské výsledky, spokojenost našich zákazníků a bezpečnost a ochranu zdraví při práci . Dodržování právních a jiných environmentálních požadavků považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění. Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci znečišťování. Svojí činností chceme zdravé a krásné životní prostředí nejen chránit, ale i spoluvytvářet.

K tomu:

  • budeme trvale prosazovat environmentální kritéria do všech hospodářských aktivit včetně jejich soustavného monitorování a hodnocení tak, aby se trvale snižovaly nepříznivé vlivy naší podnikatelské činnosti na životní prostředí
  • zavedením systémových opatření vytvoříme podmínky pro minimalizaci budoucích zátěží životního prostředí
  • v maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby energií, pohonných hmot a materiálů
  • v odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů, třídění odpadů a jejich druhotné využití
  • budeme maximálně šetřit zdroji vod a tím snižovat množství odpadních vod

Environmentální politiku a zásady EMS budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a budeme je uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a kooperujících organizací. Environmentální politiku budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci EMS sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.


V Příbrami dne 1. 4. 2005

logo
HLAVNÍ STŘEDISKO

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

POZOR ZMĚNA SÍDLA!
NOVĚ NÁS NAJDETE NA:

Pod Anenskou 245,
261 01 Příbram 4

tel.: (+420) 318 635 418

e-mail: office@geodetpb.cz

ISO 14001 ISO 9001